Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και η αίτηση.