Πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Εργου